CFlow.lt naudojimo taisyklės

1. Naudodamiesi Svetaine, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis.

2. Pagal šias taisykles, paslaugos apima visus ir bet kokius Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, skelbiamos informacijos skaitymu, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimu bei gavimu ir kita (toliau – Paslaugos). Jūs bet kokiu būdu ir forma, naudodamiesi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei nesutinkate prisiimti ir laikytis visų ar dalies šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, neturite teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.

3. Jūs patvirtinate, kad Svetaine ir Paslaugomis naudojatės su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais, o ne vartojimo – taip, kaip jis suprantamas Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatyme – tikslais.

4. Tuo atveju, jei Jūs sudarote šią sutartį kito asmens, tame tarpe – ir juridinio, vardu bei jo naudai, patvirtinate, kad Jūs turite visus įgaliojimus sudaryti šią sutartį tokio asmens vardu.

Registracija ir Prisijungimo duomenys

5. Norėdami naudotis Paslaugomis, Jūs privalote užsiregistruoti Svetainėje. Svetainėje užsiregistruojama, joje paspaudus atitinkamą nuorodą ir suvedant visus registracijos formoje prašomus pateikti Kliento duomenis (toliau – Registracijos duomenys).

6. Registruodamiesi Svetainėje, Jūs įsipareigojate pateikti teisingus ir išsamius Registracijos duomenis. Registruotis Svetainėje, naudojantis svetimais duomenimis, yra draudžiama. CFLOW turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Jūsų pateiktų Registracijos duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Jums pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, CFLOW turi teisę nedelsiant ir nepranešus Jums taikyti visas ar bet kurias iš šių poveikio priemonių (toliau – Apribojimai):

a) neregistruoti Jūsų Svetainėje;
b) pašalinti Jus iš užsiregistravusių asmenų sąrašo;
c) apriboti Jums visų ar dalies Paslaugų teikimą;
d) sustabdyti Jums visų ar dalies Paslaugų teikimą;
e) neleisti Jums pasiekti Svetainės;
f) panaikinti bet kokius Kliento duomenis (ta prasme, kaip jie apibrėžti žemiau šiose Taisyklėse);
g) ir (ar) nutraukti šią sutartį.


7. Jūs įsipareigojate nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, jiems pasikeitus. Šalys susitaria, jog CFLOW vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis, vadovaujantis prezumpcija, jog Jūsų pateikti Registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. CFLOW jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitėte ir (ar) nepapildėte Registracijos duomenų, jiems pasikeitus.

8. Šalys susitaria, kad Jūs rūpinsitės ir prisiimsite atsakomybę už duomenis, kurie Jums reikalingi prisijungti ir naudotis Svetaine ir Paslaugomis, tame tarpe – ir prisijungimo vardą bei slaptažodį (toliau – Prisijungimo duomenys).

9. Jūs įsipareigojate užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Jūs atsakote už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo atlikti, pasinaudojant Jūsų Prisijungimo duomenimis, o visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Jūsų Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Jums.

Asmens duomenys

10. Registruodamasis Svetainėje ir pateikdamas CFLOW asmens duomenis arba naudodamasis Paslaugomis, Jūs sutinkate, jog CFLOW valdytų ir tvarkytų juos Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų šios sutarties vykdymo tikslais Paslaugoms teikti, tiesioginei rinkodarai vykdyti, statistikai rinkti bei asmenų mokumui vertinti ir (ar) įsiskolinimui valdyti, o taip pat perduotų tokius asmens duomenis tretiesiems asmenims valdyti ir (ar) tvarkyti minėtais tikslais.

11. Jūs taip pat patvirtinate, kad esate gavęs visus reikiamus sutikimus ir leidimus suteikti CFLOW tokias teises, kokias suteikiate CFLOW Taisyklių 11 punktu.

Svetainės ir Paslaugų keitimas

12. CFLOW turi teisę bet kada, nepranešęs Jums, keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas ir bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas. Šalys susitaria, kad CFLOW niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims.

Paslaugų teikimo ribojimas

13. Tuo atveju, jei Jūs nesilaikote šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų, CFLOW turi teisę savo nuožiūra ir nepranešęs Jums taikyti bet kuriuos Apribojimus (kaip jie apibrėžti Taisyklių 8 punkte). Tokiu atveju, Jūs privalėsite atlyginti CFLOW visus dėl tokio Jūsų padaryto pažeidimo atsiradusius nuostolius, patirtus kaštus iš išlaidas, Jums nebus grąžinamas sumokėtas užmokestis už Mokamas paslaugas, o jo likutis bus laikomas minimaliais sutartiniais CFLOW nuostoliais, kurie atsirado dėl Jūsų padaryto pažeidimo.

14. CFLOW turi teisę Svetainės ir (ar) su ja susijusios aparatinės ir (ar) programinės įrangos atnaujinimo, remonto, patikrinimo, testavimo ir (ar) modifikavimo darbų metu sustabdyti, apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą atitinkamam terminui. Tokiu atveju ir esant galimybei CFLOW stengsis informuoti Jus apie tokių veiksmų pradžią ir planuojamą pabaigą, paskelbdamas apie tai Svetainėje arba pranešdamas Jums el. paštu. Jei minėti veiksmai truks ilgiau nei 6 valandas iš eilės, CFLOW pratęs Mokamų paslaugų teikimą Jums (jei Jūs naudojatės Mokamomis paslaugomis) tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, už kurias Jūs buvote sumokėjęs. Tai bus vienintelė kompensacija Jums už galimybės naudotis Paslaugomis apribojimą, nutraukimą ar panaikinimą.

15. Šalys susitaria, kad CFLOW turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą ir (ar) Paslaugų teikimą. Tokiu atveju CFLOW turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą nutraukti šią sutartį. Tuo atveju, jei Jūs būsite sumokėjęs už Mokamas paslaugas ir jų Naudojimosi laikotarpis (kaip jis apibrėžtas žemiau) bus nepasibaigęs, Jums bus grąžinta užmokesčio suma, proporcinga neišnaudotam Naudojimosi laikotarpiui. Tai bus vienintelė kompensacija Jums už galimybės naudotis Paslaugomis panaikinimą ir sutarties nutraukimą.

16. Apribojus ar sustabdžius Jūsų galimybes naudotis Mokamomis paslaugomis dėl kitų priežasčių nei Jūsų padarytas šių Taisyklių pažeidimas ar Taisyklių 16 ar 17 punktuose numatytais atvejais, CFLOW įsipareigoja savo pasirinkimu arba (i) pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Jums tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos už kurias Jūs buvote sumokėjęs, arba (ii) grąžinti Jums užmokesčio sumą, proporcingą neišnaudotam Naudojimosi laikotarpiui. Tai bus vienintelė kompensacija Jums už galimybės naudotis Paslaugomis apribojimą ar panaikinimą.

17. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis ir nutraukti sutartį Svetainėje nurodytu būdu. Jei Jūs nutrauksite sutartį nepasibaigus Naudojimosi laikotarpiui, už kurį Jūs esate sumokėjęs, likusi Jūsų sumokėtos kainos dalis bus laikoma CFLOW protingomis išlaidomis, kurias CFLOW patyrė teikdamas Jums Paslaugas, ir Jums nebus grąžinama.

Mokamos paslaugos

18. Dalis Paslaugų yra teikiamos už užmokestį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamos paslaugos, jų kainos, atsiskaitymo tvarka yra nurodytos ir apibūdintos Svetainėje. Šiose taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ – tik tas Paslaugas, už kurias Jūs mokate užmokestį.

19. Sumokėjęs už Mokamas paslaugas Jūs įgyjate teisę jomis naudotis tokį laikotarpį, už kurį Jūs sumokėjote, pvz. mėnesį (toliau – Naudojimosi laikotarpis).

20. Jei iki Naudojimosi laikotarpio pabaigos Jūs neatsisakysite Mokamų paslaugų Svetainėje pateiktomis priemonėmis, bus laikoma, kad Jūs užsakėte Mokamas paslaugas dar vienam Naudojimosi laikotarpiui ir Jums atsiras pareiga sumokėti už Mokamas paslaugas už tokį Naudojimosi laikotarpį, o CFLOW įgys teisę į tokį užmokestį.

21. Pasibaigus Naudojimosi laikotarpiui, Jums gali būti apribota ir (ar) užkirsta galimybė naudotis Paslaugomis, Svetaine ir (ar) pasiekti Kliento duomenis.

Jūsų pareigos

22. Be kitų šiose Taisyklėse numatytų įsipareigojimų, Jūs taip pat įsipareigojate:

a) pateikti teisingus ir išsamius Registracijos duomenis;
b) saugoti Prisijungimo duomenis (jei tokie Jums suteikti) tokiu būdu, kad jų nesužinotų tretieji asmenys, ir nedelsdami pranešti CFLOW, jei Prisijungimo duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;
c) naudodamiesi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, paisyti ir nepažeisti teisės aktų reikalavimų, visuomenėje nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti CFLOW ir (ar) trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
d) nesinaudoti Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainių ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;
e) nelaikyti, nesaugoti, neskelbti, neperduoti, nesiųsti, neplatinti bet kokios teisės aktus ir (ar) visuomenėje nusistovėjusias moralės ir elgesio normas pažeidžiančios informacijos ir duomenų (įskaitant ir Kliento duomenis);
f) nepažeisti trečiųjų asmenų turtinio ar asmeninių teisių (įskaitant ir teisių į intelektinę nuosavybę).

Intelektinė nuosavybė

23. Visos teisės į Svetaines ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško CFLOW sutikimo.

24. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra CFLOW nuosavybė arba CFLOW juos teisėtai naudoja.

Atsakomybė ir jos ribojimas

25. Jeigu šalis pažeidžia savo šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ar pateikia klaidingus patvirtinimus ar garantijas, įsipareigoja kitai šaliai atlyginti žalą ir padengti jai visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentėjusioji šalis patyrė dėl tokio pažeidimo ar klaidingo patvirtinimo, nebent šioje sutartyje nurodyta kitaip.

26. Jūs suprantate ir sutinkate su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš CFLOW pusės dėl to, jog Svetainės veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Jums ar tretiesiems asmenims. CFLOW nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančio turinio neatitikimus, funkcijų veikimo, skaičiavimo klaidas, informacijos netikslumą ar klaidingumą, Kliento duomenų praradimą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Jums ar tretiesiems asmenimis.

27. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti, bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis.

28. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad CFLOW niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas tretiesiems asmenims, atsiradusius dėl Kliento veiksmų naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

29. Visais atvejais CFLOW atsakomybė pagal šią sutartį yra ribojama 500 eurų suma.

30. Atsižvelgdamos į šios sutarties pobūdį ir tikslą, šalys patvirtina, kad šiame skyriuje nurodytas atsakomybės ribojimas yra protingas, adekvatus ir atitinkantis šalių tikrąją valią.

Informacijos siuntimas

31. CFLOW visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją Jums siųs Registracijos duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Jūs galite būti pasiekiamas, atsižvelgiant į naudojamas Paslaugas. Visa Jums siunčiama informacija laikoma gauta, praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

32. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Jums, kopijos buvimas CFLOW serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Jums išsiuntimą.

33. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus, klausimus Jūs galite siųsti CFLOW Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

Baigiamosios nuostatos

34. Kadangi Paslaugos ir Svetainės nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, CFLOW turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles.

35. CFLOW praneš Jums apie Taisyklių pakeitimus, paskelbdamas apie tai Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Jei Jūs po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojatės Paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su visais Taisyklių pakeitimais. Nesutikdami su pakeistomis Taisyklėmis, prarandate teisę naudotis Paslaugomis. Tokiu atveju sutartis su Jumis automatiškai nutrūksta ir, Jums paprašius, Jums bus grąžinta Jūsų sumokėta užmokesčio suma, proporcinga neišnaudotam Mokamų paslaugų laikotarpiui. Tai bus vienintelė kompensacija Jums, nutraukus sutartį.

36. Bet koks informacijos paskelbimas ir (ar) padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma CFLOW pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

37. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

38. Šalys susitaria, jog CFLOW gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šios sutarties, tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo ir apie tai pranešęs Svetainėje.

39. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėje skelbiamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami, remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.

40. Šiai sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

41. Visi tarp Jūsų ir CFLOW kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, jis galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal CFLOW buveinės vietą.

Jau turite individualios veiklos pažymą?
Užsisakykite „CFlow“ dabar ir 50 dienų buhalterinės apskaitos sistema
naudokitės nemokamai.
Išmėginkite dabar!
App